Παραδέξου την φορολογική παράβαση και πλήρωσε «ψαλιδισμένο» πρόστιμο

Ο φορολογούμενος θα έχει την δυνατότητα να πληρώσει πρόστιμο με έκπτωση 50% εφόσον ομολογήσει την παράβασή του.
Εφόσον οι φορολογούμενοι παραδεχτούν την φορολογική τους παράβαση θα έχουν την δυνατότητα να αποπληρώσουν τα πρόστιμα «κουρεμένα».
Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη καθορίζει την κλιμάκωση της έκπτωσης, η οποία είναι ανάλογη του σταδίου στο οποίο θα γίνει η παραδοχή της παράβασης.

Το «κούρεμα» των προστίμων
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει τη μείωση του προστίμου έως 50% σε περίπτωση μη αμφισβήτησης της οφειλής που προκύπτει έπειτα από φορολογικό έλεγχο.
Δηλαδή, δίνεται η δυνατότητα μείωσης έως 50% προστίμων που αφορούν οφειλή που προέκυψε έπειτα από φορολογικό έλεγχο και η οποία δεν αμφισβητείται από το φυσικό πρόσωπο ή την επιχείρηση. Όσο νωρίτερα αναγνωριστεί η οφειλή, τόσο μεγαλύτερη μείωση προστίμων μπορεί να επιτευχθεί και συγκεκριμένα:
Το πρόστιμο μειώνεται έως και 50%, εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου και υποβολή σχετικής δήλωσης μέχρι και 10 ημέρες μετά την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Δηλαδή, με την παραλαβή της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο υπόχρεος αποδεχτεί τις διαπιστώσεις της εφορίας και αποδεχτεί τις παραβάσεις, άμεσα εντός 10 ημερών, τότε μειώνεται κατά 50% το πρόστιμο.
Το πρόστιμο μειώνεται έως και 40%, εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου μετά την κοινοποίηση οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αλλά πριν την προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Η προθεσμία προσφυγής στη ΔΕΔ είναι 30 ημέρες από την κοινοποίηση της έκδοση της οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, που σημαίνει, ότι ελεγχόμενος φορολογούμενος, αν δεν αποδεχτεί το πρόστιμο στο πρώτο 10ήμερο (για να έχει έκπτωση 50%) έχει άλλες 20 μέρες περιθώριο για να λάβει έκπτωση 40%.
Το πρόστιμο μειώνεται έως και 30%, εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της υποβολής προσφυγής σε αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή έχει περισσότερο χρόνο, καθώς εάν προσφύγει στη ΔΕΔ (εντός μηνός) η ΔΕΔ θα εκδώσει την απόφαση σε διάστημα έως 120 ημερών (4 μήνες). Ακολούθως, εάν απορριφθεί η προσφυγή, ο ελεγχόμενος έχει τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο, αλλά εάν δεν προχωρήσει και αποδεχτεί την παράβαση, τότε έχει έκπτωση 30%.
Το πρόστιμο μειώνεται έως και 25%, εάν γίνει αποδοχή της κύριας οφειλής φόρου προ της έναρξης συζήτησης ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου. Ωστόσο, μετά τη μείωση του προστίμου θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1 Οκτωβρίου 2024. Η συνολική οφειλή, μετά τη μείωση μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις.