Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα Ξάνθης – Κομοτηνής, την Δευτέρα

 «Απόφαση Περί λήψης μέτρων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και περιορισμού της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό αρμοδιότητας Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης».

Ο αναπληρωτής Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, & 109 του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β) Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα

γ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

δ) Το υπ’ αριθμ. 2501/1/592-α’ έγγραφο του Τ.Τ. Ξάνθης από 27/01/2023

ε)  Το υπ’ αριθμ. 120150 από 26/01/2023 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και της συνημμένης σε αυτή εγκεκριμένης μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων & λοιπών εγγράφων, 

και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σε τμήμα της Εγνατίας Οδού αρμοδιότητάς μας κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης πινακίδας VMS. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1ο

  1. Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών ως αναφέρονται στη σχετική μελέτη [ανωτέρω (ε) σχετικό] και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται  κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης φωτεινής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων VMS στην Χ.Θ. 524+001 χλμ στον αυτοκινητόδρομο  «Εγνατία Οδός». 
  2. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα την 01-02-2023 ημέρα Δευτέρα, και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο ρεύμα Ξάνθη προς Κομοτηνή.
  3. Κατόπιν των ανωτέρω, για την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου είναι απαραίτητη η εκτροπή της κυκλοφορίας  όλων των οχημάτων από την Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Βανιάνου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Καβάλας – Ξάνθης. Συνεπώς θα λάβει χώρα σταδιακά περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε μία λωρίδα πριν τον Α/Κ Βανιάνου με κατάλληλη υφιστάμενη σήμανση ενώ σημειώνεται ότι ο κλάδος που ενώνει το Πετροχώρι με την Εγνατία Οδό, κατεύθυνση προς Κομοτηνή, θα είναι κλειστός. 
  4. Η σήμανση που θα εγκατασταθεί – εφαρμοσθεί να συμφωνεί άριστα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/0/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 τ. Β΄) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. 
  5. Μετά το πέρας των εργασιών η οδός να παραδοθεί καθαρή από ξένες ύλες, πινακίδες, μηχανήματα κτλ με ευθύνη της αναδόχου. 
  6. Πριν από την έναρξη των εργασιών να ενημερωθεί  το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και οποιαδήποτε λεπτομέρεια να ρυθμιστεί με αυτό.

Άρθρο 2ο 

α) Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης με μέριμνα κι ευθύνη της Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία επί πλέον υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης όπως και για την ασφαλή απομάκρυνση αυτών με το πέρας των εργασιών.

β) Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, κατά λόγο και τόπο αρμοδιότητας.

γ) Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα ανάλογα άρθρα του Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΩΣ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ P.O.L.