Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για τους μικροπωλητές των λαϊκών αγορών

Ανακοινώνεται ότι οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για λιγότερες από έξι (6) ημέρες την εβδομάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν κατά το χρονικό διάστημα από 22  Μαΐου  2023  έως  και  22 Ιουνίου 2023 σχετική υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να καθορισθεί ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν για τους εν λόγω πωλητές.  

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα κατατίθενται στις Δ/νσεις Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής τους  Ενότητας όπου δραστηριοποιούνται 

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Η αν. Προϊσταμένη

Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης

Απασχόλησης , Εμπορίου &; Τουρισμού

Π.Α.Μ.Θ.

Αικατερίνη Νικολαϊδου